Jasińscy, Jasinscy.org.pl , Jasiński - Jasionka i okolice , Ziemia Łukowska
Księga Rodu Jasińskich

Poniżej wybrane fragmenty Księgi Rodu Jasińskich (opisuje gałąź Jakuba Jasińskiego UR 1752 w Jasionce) udostępnione na stronę internetową jasinscy.org.pl przez autora - Stanisława Orzełowskiego.


 

PRZEDMOWA
Oddana do rąk czytelnika - druga historia szlacheckich rodów pióra Stanisława Orzełowskiego, jest cennym przekazem dziejów Rodu Jasińskich. Historię rodów szlacheckich południowego Podlasia otwiera wydana w roku 2003 „Historia Rodu Orze(y)łowskich 1750-2001” autorstwa Stanisława Orzełowskiego. Towarzyszyło jej motto: „Z pamięci bliskich utkana jest nasza tożsamość”. Należy ona do prac oddających z wielkim pietyzmem, szczegółowością i oddaniem złożone dzieje rodu w trudnych warunkach utraty niepodległości, Męczenników Podlaskich, dwóch wojen światowych, wielokrotnych okupacji, stałych dążności Polaków do zrywów narodowych mających na celu odzyskanie niepodległości oraz utrzymanie narodowej, religijnej i gospodarczej tożsamości. Autor pierwszą Księgę poświęcił swoim rodzicom – Mariannie-Janinie z domu Jasińskiej i Franciszkowi Orzełowskim.
przeczytaj cały fragment 38KB

 

 

OD AUTORA
Niniejsza książka nie powstała li tylko z mojej inspiracji. Mając żywo w pamięci czas pisania Historii Rodu Orze(y)łowskich, wiedząc, jakiego ogromu pracy to wymagało, nie ośmieliłbym się samotnie porwać na pisanie drugiej księgi. Przy każdej jednak nadarzającej się okazji, zbierałem dane do genealogii i historii o Rodzie Jasińskich, z którego wywodzi się moja mama.
przeczytaj cały fragment 562KB


 

NARODZINY IDEI OPISANIA RODU
Ród Jasińskich, do którego przynależę poprzez mamę Mariannę-Janinę (B-411) jest mi bardzo bliski. Moje emocjonalne związki z tym rodem zaczęły się w dzieciństwie, kiedy to do naszego rodzinnego domu w Plewkach przyjeżdżała babcia Leokadia-Helena (B-41) Jasińska, czyli matka mojej mamy. Moja mama uwikłana w tysiącu obowiązkach, jak każda inna mama, wynikających z prowadzenia domu, gospodarstwa i wychowywania dziewięciorga dzieci, nie miała czasu, a może i wewnętrznej potrzeby opowiadania szerzej o swoim rodzie.
przeczytaj cały fragment 91KB

 

 

WPROWADZENIE DO HISTORII DRZEWA GENEALOGICZNEGO RODU JASIŃSKICH

Na piętnastym kilometrze drogi wiodącej z Siedlec do Terespola, cztery kilometry przed osadą Zbuczyn, tuż za wsią Ługi Gołacze stoi drogowskaz informujący, że z prawej strony szosy w odległości 2,5 km rozłożyła się wieś Jasionka. Według rejestru poborowego powiatu łukowskiego z 1531 roku, ta wieś wzmiankowana jest jako szlachecka, w której to, Antoni Jasiński (Wojcieszyk) z częśnikami swymi z włók 4, które sami orzą, płacą – florenów 8, z zagród bez ról – florenów 4 groszy 8 – facit florenów 12 groszy 8.
przeczytaj cały fragment 1408KB

 

 

SZLACHECKA WIEŚ RODU JASIŃSKICH- JASIONKA I JEJ OKOLICE TROCHĘ GEOGRAFII I HISTORII

Jasionka, rodowa wieś Jasińskich leży na pograniczu Wysoczyzny Siedleckiej i Równiny Łukowskiej. W ujęciu historycznym jest to pogranicze dawnej Ziemi Łukowskiej, która od końca XV wieku do czasu rozbiorów Polski, wchodziła w skład województwa lubelskiego i województwa podlaskiego. Był to teren nadzwyczaj niespokojny szczególnie po tym, gdy testamentem króla Bolesława Krzywoustego, Polska została podzielona na księstwa między jego synów, a tym samym straciła swoją potęgę.
przeczytaj cały fragment 16315KB

 

 

RZECZPOSPOLITA SZLACHECKA
Chcąc zrozumieć wiązania duchowe tej konstrukcji politycznej, która nazywała się Rzeczpospolitą Polską, chcąc bezstronnie ocenić przejawy polskiej myśli dziejowej i ogarnąć przeszłość narodu, należy poznać dzieje tej olbrzymiej warstwy społecznej, którą znamy pod nazwą SZLACHTY POLSKIEJ. Trzeba wiedzieć, że szlachta w Polsce nie była, jak gdzie indziej, cienką tylko warstwą, lecz tworzyła ogromny, niezmiernie liczny odłam narodu, tak liczny, jak w żadnym innym kraju Europy. Liczebność ta była specjalną cechą polskiej budowy społecznej. Gdy na przykład Francja z końcem XVIII wieku na 20 milionów mieszkańców miała szlachty 140 tysięcy, więc niespełna 1%, to Rzeczpospolita Polska na 10 milionów mieszkańców liczyła w tym samym czasie z górą 1 milion, a niektórzy historycy podają nawet 1 milion 300 tysięcy samej szlachty, co daje od 10-13% ogółu ludności.
przeczytaj cały fragment 55KB

 

 

POWSTAWANIE NAZWISK

W I Rzeczpospolitej nazwiska były, ale nie dla wszystkich. Jako element identyfikacji, pojawiły się w polskiej myśli prawniczej dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, a obowiązek ich posiadania wprowadziły państwa zaborcze.
przeczytaj cały fragment 48KB

 

 

TROCHĘ INFORMACJI O NASZYM HERBIE „TOPÓR”

W tworzeniu historii i kultury polskiej dawnych wieków, stan szlachecki odegrał wielką rolę. Wyznacznikiem tego stanu był herb. Nobilitacji, czyli nadania herbu i uznanie za szlachcica, dokonywał do 1578 roku sam król, później król pod kontrolą sejmu, na koniec, od roku 1601 - sejm, czyli sama brać szlachecka przez swych przedstawicieli. Herb umieszczano nad wejściem do pałaców i dworów, a także na sygnetach rodowych. Z czasem stał się on nieodłącznym składnikiem kultury polskiej.
przeczytaj cały fragment 1049KB

 

 

HISTORIA POWIATU SIEDLECKIEGO

Powiat siedlecki został utworzony w parę lat po ostatnim rozbiorze Polski. Powstał on z pięciu części, leżących w różnych powiatach. Powiaty te za czasów dawnej Rzeczpospolitej najczęściej nazywano ziemiami. Ówczesne „ziemie” przeważnie zajmowały większe obszary, aniżeli dzisiejsze powiaty. W tamtym czasie niedaleko od Siedlec przechodziły granice pięciu osobnych ziem, należących nie do jednego, ale do trzech różnych województw.
przeczytaj cały fragment 104KB

 

 

RUSYFIKACJA

W przedziale czasowym, który obejmuję w swojej książce (1750-2005) opisując życie Rodu Jasińskich, lata 1795-1918 to okres zaborów. Tutejsze ziemie i ród Jasińskich przez 123 lata był pod zaborem rosyjskim, a Polska jako państwo wymazana została z mapy Europy. Czuję się w obowiązku przypomnieć moim krewnym współcześnie żyjącym, co to oznaczało dla naszych przodków, żyjących w tamtym czasie. Chciałbym w kilkunastu zdaniach pokazać, jak rusyfikacja wyglądała na naszym terenie.
przeczytaj cały fragment 3967KB

 

 

PARAFIA ZBUCZYN

Zbuczyn to ważne miejsce dla wszystkich okolicznych mieszkańców. Podążali oni do niego nie tylko, aby się modlić w miejscowym kościele. Już od początku XV wieku nazywany był wsią królewską i to za sprawą króla Władysława Jagiełły. Tu w okolicznych borach urządzał on polowania, tędy kazał wytyczyć drogę, którą przemierzał z Krakowa na Litwę i odwrotnie. Tędy też, jak głosi legenda, maszerowały wojska idące na bitwę pod Grunwaldem. Do dziś można jeszcze dopatrzyć się śladów po dawnej drodze królewskiej w lasach zbuczyńskich.

przeczytaj cały fragment 10271KB

 

 

TRADYCJE I OBYCZAJE

W jednym z rozdziałów napisałem, że świat zmienia się na naszych oczach, wszystko jest w ruchu i z każdą chwilą oddalamy się od tego, co było. Tak było przed wiekami i tak będzie w następnych stuleciach. Jednak człowiekowi, szczególnie temu wchodzącemu w wiek średni, ciężko jest pogodzić się z tym, że coś ginie, odchodzi bezpowrotnie. Szczególnie trudno mu godzić się z utratą tego, co w swoim życiu ukochał, do czego przywarł całą duszą. Chcę w tym rozdziale podzielić się moimi przeżyciami z tego najpiękniejszego okresu życia, czyli dziecięco-młodzieńczego. Łączą się one ściśle z tradycją i obyczajami, jakie miały miejsce w moim środowisku. Przedstawię je chronologicznie, zgodnie z rokiem liturgicznym, pragnąc ocalić je od zapomnienia.

przeczytaj cały fragment 36325KB

 

 

ZAKŁADANIE LINII RODZINNYCH POZA RODOWĄ WSIĄ JASIONKA

Na wielkim terenie, jaki obejmowała parafia Zbuczyn, Ród Jasińskich zamieszkiwał początkowo tylko w Jasionce. W niniejszej Księdze opisuję historię jednego z kilku odgałęzień tego rodu wywodzącego się ze wsi Jasionka, z którego pochodzi moja mama. W opisie obejmuję okres ostatnich 250 lat. Członkowie tego odgałęzienia rodowego zamieszkują dzisiaj zarówno w Jasionce, w najbliższej okolicy, a także rozrzuceni są po całej Polsce i poza nią.

przeczytaj cały fragment 1513KB

 

 

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH KONARÓW I GAŁĘZI DRZEWA GENEALOGICZNEGO RODU JASIŃSKICH

JAKOB JASIŃSKI - protoplasta opisanego przeze mnie odgałęzienia Rodu Jasińskich. W aktach kościelnych imię Jakub pisano wówczas - JAKOB. Wraz z upływem czasu pojawił się przecinek nad literką „o” i pisano to imię jako - Jakób. Imion rodziców Jakuba, nie udało mi się ustalić, bowiem w akcie jego zgonu nie wymieniono ich, a w aktach sporządzonych w języku łacińskim nie umiałem się rozeznać. Tu odczułem swoją ułomność, nie znam łaciny, ale też w szkole nigdy się z tym językiem nie zetknąłem, a szkoda.

przeczytaj cały fragment 10575KB

 

 

MOJE REFLEKSJE

Człowiek już z natury, zawsze dąży do nowego. Ciągle ulepsza, ciągle zmienia, wynajduje na przestrzeni swego życia nowe ścieżki i drogi. Niestety, nigdy nie jest z tego do końca zadowolony. To, z czego miał mieć pożytek, w efekcie okazało się tym, czego niekoniecznie się spodziewał. Rzucał się, więc dalej w pogoń za czymś nieznanym, co mogłoby go uszczęśliwić. Doskonaląc na przestrzeni wieków swe narzędzia pracy na pewno zmniejszył swój wysiłek, ale w końcowym efekcie nie wyszło mu to na dobre, bo dzisiejsi pracodawcy wolą mieć do czynienia z maszyną, niż z człowiekiem. Stał się, więc bezrobotnym w sensie płacy. Goniąc tak przez życie, pokolenie za pokoleniem gubiło cenne wartości, których wtedy nie umiało jeszcze dobrze zrozumieć i ocenić.

przeczytaj cały fragment 106KB

 

 

HISTORIA ORGANIZOWANYCH PRZEZE MNIE ZJAZDÓW RODZINNO-INTEGRACYJNYCH

Historia zjazdów integracyjnych w rodzinie Jasińskich (ród mojej mamy) i Orze(y)łowskich (ród mego taty), jest bogata. Praprzyczyną tego jest to, że pochodzę z licznej, rozrodzonej rodziny. Było nas dziewięcioro u rodziców, dwie córki i siedmiu synów. Wzrastaliśmy w atmosferze, którą jednym zdaniem można określić, bogata w rodzinne uczucia.

przeczytaj cały fragment 38422KB

 

 

ZAKOŃCZENIE

W tym miejscu kończy się historyczne opisanie odgałęzienia Rodu Jasińskich, wywodzącego się od Jakuba (1749) i Scholastyki (1752) z Głuchowskich, zamieszkałych w Jasionce, w parafii i gminie Zbuczyn, w powiecie siedleckim.

przeczytaj cały fragment 41KB

Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

25/03/2024 01:15
Ta strona korzysta z ciasteczek koniecznych do jej prawidłowego działania. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

25/03/2024 01:15
Nie ma możliwości logowania się na stronie. Jedynym kontem jest konto admina konieczne do administrowania treścią i prawidłowym działaniem strony.

24/03/2024 23:22
Kwestia Herbu. Najpopularniejsze Herbarze przypisują Jasińskim z okolicy Zbuczyna herb Rawicz.

30/08/2023 09:48
Osoby poszukujące przodków wśród Jasińskich zapraszam na nową powstałą grupę https://www.faceb.
..genealogia

01/01/2023 00:20
Wszystkiego co najlepsze w nowym roku 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 i kolejnych Wink

21/08/2022 23:41
Herbarz Szlachty Ziemi Łukowskiej opracowany przez Marka Wolińskiego jest idealnym uzupełnieniem poszukiwań genealogicznych dla okresu sprzed 1800 r. - do nabycia https://ckh.szcze.
..

21/08/2022 23:28
https://www.szuka.
..ch.gov.pl/
- najlepsze źródło wpisów parafialnych w internecie. Najlepiej szukać po nazwie miejscowości, w której jest parafia np. Zbuczyn lub Trzebieszów

21/08/2022 23:25
https://geneteka..
..alodzy.pl/
- genealogiczna kartoteka - wyszukiwarka wpisów o urodzeniach, ślubach i zejściach.

21/08/2022 23:19
https://regestry..
..
- wyszukiwarka wpisów w regionalnej bazie indeksów ksiąg metrykalnych i USC Lubelskich Korzeni. Idealna do poszukiwania przodków na Lubelszczyźnie.

31/12/2019 07:27
Wszystkiego co najlepsze w nowym roku 2020 Wink